Vragen?
Bel ons!

Voorwaarden


Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze diensten.
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten van Meubelreiniging en reparatie Nederland.
Artikel 2 Aanbod / Totstandkoming Overeenkomst
2.1. Alle aanbiedingen van Meubelreiniging en reparatie Nederland zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat, waarop opdrachtgever wenst in te gaan, kan deze daaraan geen rechten ontlenen zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de Meubelreiniging en reparatie Nederland
2.3. Meubelreiniging en reparatie Nederland verplicht zich om binnen twee werkdagen nadat opdrachtgever schriftelijk dan wel via email te kennen heeft gegeven op het aanbod van Meubelreiniging en reparatie Nederland te willen ingaan, de opdracht schriftelijk dan wel via email aan de opdrachtgever te bevestigen.
2.4. De overeenkomst tussen Meubelreiniging en reparatie Nederland en opdrachtgever komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Meubelreiniging en reparatie Nederland.
Artikel 3 Prijzen
3.1. Uitvoering van de opdracht vindt plaats tegen de tussen de Meubelreiniging en reparatie Nederland en opdrachtgever afgesproken prijs.
3.2. Indien tussen het tijdstip van orderbevestiging en uitvoering van de opdracht meer dan 30 dagen zijn verstreken, isMeubelreiniging en reparatie Nederland gerechtigd de afgesproken prijs aan te passen. Dit in verband met mogelijke gestegen kosten van lonen en materialen.
3.3. Het gehanteerde tarief voor de BTW heeft altijd betrekking op de datum van uitvoering.
Artikel 4 Annulering
4.1. Opdrachten mogen door opdrachtgever tot uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaande aan de met Meubelreiniging en reparatie Nederland afgesproken datum van uitvoering zonder opgave van reden worden geannuleerd.
4.2. Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden.
4.3. Indien annulering niet of niet tijdig heeft plaats gevonden is opdrachtgever aan Meubelreiniging en reparatie Nederland een onmiddellijk opeisbare vergoeding van 35% van de aanneemsom met een minimum van € 50, – verschuldigd.
Artikel 5 Reclames
5.1. Opdrachtgever dient klachten over de door de Meubelreiniging en reparatie Nederland uitgevoerde werkzaamheden binnen 5 (vijf) werkdagen na uitvoering schriftelijk of per email aan Meubelreiniging en reparatie Nederland mee te delen.
5.2. Bij overschrijding van deze 5 (vijf) werkdagen vervalt elke aanspraak tegen Meubelreiniging en reparatie Nederland met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden.
Artikel 6 Garantie
6.1. Meubelreiniging en reparatie Nederland staat in voor een goede uitvoering van de door haar aangenomen werkzaamheden, zodanig dat een maximaal effect wordt bereikt.
6.2. Meubelreiniging en reparatie Nederland staat echter niet in voor 100% verwijdering van vlekken op stoffen die veroorzaakt zijn door onder meer koffie, thee, wijn, fecaliën, urine, braaksel en huisdieren en/of vlekken die zijn veroorzaakt door toepassing van bleekwater, ammonia en/of andere reinigingsmiddelen en chemicaliën door of namens de opdrachtgever.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. Meubelreiniging en reparatie Nederland is slechts aansprakelijk voor schade door opdrachtgever geleden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van Meubelreiniging en reparatie Nederland.
7.2. Meubelreiniging en reparatie Nederland is echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:
A. Het verplaatsen of het te vroeg terugplaatsen van meubelen of het te vroeg in gebruik nemen van meubilair en andere zaken die met de opdracht in verband staan;
B. Vermissing of beschadiging van meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering der werkzaamheden, die niet aantoonbaar het gevolg waren van schuld of nalatigheid van Meubelreiniging en reparatie Nederland.
C. Het uitvloeien van vlekken, afkomstig van onder meer schrijf- en decoratiemateriaal, die niet of slechts moeilijk waarneembaar waren en op het bestaan waarvan door de opdrachtgever niet tevoren is gewezen;
D. Het vóór het door Meubelreiniging en reparatie Nederland opgegeven tijdstip betreden van de ruimte waar Meubelreiniging en reparatie Nederland in het kader van haar werkzaamheden beschermlagen op meubilair en/of stoffering heeft aangebracht, die gedurende zekere tijd voor mens en dier schadelijke dampen kunnen veroorzaken;
E. Het uitvloeien van kleuren bij het reinigen (kuisen) van meubelstoffen of leder;
F. Het verkleuren van meubelstoffen of leder door werking van binnenuit het meubilair of onderliggend materiaal.
G. Meubelreiniging en reparatie is nooit aansprakelijk voor een waarde hoger dan de waarde van het in rekening gebrachte faktuur bedrag.
Artikel 8 Transport
8.1. Indien zaken als meubels ter bewerking worden meegegeven aan Meubelreiniging en reparatie Nederland blijft het risico tijdens transport voor opdrachtgever.
Artikel 9 Betaling
9.1. Betaling dient onmiddellijk na het verrichten der werkzaamheden contant te geschieden, tenzij een betalingstermijn is overeengekomen.
9.2. Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn van 10 (tien) werkdagen is Meubelreiniging en reparatie Nederland gerechtigd zonder voorafgaande sommatie de gerechtelijke rente per maand aan opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd.
9.3. Bij niet of niet tijdige betaling van het bedrag dat de opdrachtgever aan Meubelreiniging en reparatie Nederland verschuldigd is, is Meubelreiniging en reparatie Nederland gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten door te berekenen. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom.
9.4. Als Meubelreiniging en reparatie Nederland haar vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, zullen de kosten verschuldigd zijn volgens het gebruikelijke incassotarief.
9.5. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Wel is opdrachtgever gerechtigd in geval van gerechtvaardigde klachten 20% van de aanneemsom in depot te houden totdat aan de klacht in voldoende mate aandacht is gegeven.
Artikel 10: Overmacht
10.1.Indien na de totstandkoming van een overeenkomst Meubelreiniging en reparatie Nederland niet in staat is deze na te komen wordt de overeenkomst tussen Meubelreiniging en reparatie Nederland en opdrachtgever ontbonden.
10.2. Ontbinding kan alleen als gevolg van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst niet bekend waren of door omstandigheden waarop Meubelreiniging en reparatie Nederland redelijkerwijs geen invloed kon hebben.
10.2. Opdrachtgever heeft bij ontbinding van de overeenkomst als gevolg van overmacht geen recht op schadevergoeding.
Artikel 11 Ontbinding
11.1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde.
11.2. Voordat de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring aan Meubelreiniging en reparatie Nederland richt zal hij/zij Meubelreiniging en reparatie Nederland eerst schriftelijk in verzuim moeten stellen en haar een redelijke termijn moeten geven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen of de tekortkomingen te herstellen. De tekortkomingen dienen door opdrachtgever duidelijk omschreven schriftelijk te worden gemeld.
Artikel 12 Geschillen
12.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
12.2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook gedaan, zullen, indien de contractpartijen niet zelf tot een oplossing kunnen brengen, in eerste instantie aan Mediation (Nederlands Mediation Instituut, Westblaak 150, 3012 KM Rotterdam) worden voorgelegd.
12.3. Indien Mediation niet tot een oplossing zal leiden, zal bedoeld geschil worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Meubelreiniging en reparatie Nederland voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.